دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

زمانی را به خلوت خودتان و نوه‌تان اختصاص بدهید

عجب کیفی دارد دیدن نوه‌ای که با لذت تمام به آغوش مامان‌بزرگ یا بابابزرگی می‌دود. یک مادر/پدربزرگ چطور به چنین جایی در رابطه با نوه‌‌اش می‌رسد؟ با بردن نوه به یک گوشه و برایش داستانی خواندن، هدیه‌ای کوچک به او دادن و با همان هدیه با نوه بازی کردن. با قایم‌باشک یا دالی موشه بازی کردن، بازی‌های تخیلی با عروسک‌ها و کامیون‌های اسباب‌بازی یا آشپزی کردن با همدیگر. با رفتن به کتابخانه، نمایش عروسکی، یا پارک بدون مامان و بابا، اما با اجازه‌ی آنها.

بازگشت

writers name:

date:11 September 2016

category:magezine