دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

راه‌هایی ساده برای باهوش‌ترشدن کودک

او را در کانون توجه قرار دهید: با همدیگر ویدئوهای قدیمی کودکتان را تماشا کنید که در آنها اولین حمامش را تجربه می‌کند، یاد می‌گیرد غلت بزند یا دارد با مامان‌بزرگ بازی می‌کند... داستانش را تعریف کنید تا زبان و حافظه‌اش را بسازید. یک بازی با عکس‌های کوچک راه بیاندازید: از آدم‌های مهم زندگی کودکتان عکس کلوزآپ بگیرید و دو نسخه چاپ کنید و یک سری کارت هم از آنها درست کنید. آنها را به‌رو روی زمین بگذارید و کمکش کنید که مشابه‌ها را پیدا کند. وقتی بزرگ‌تر شد، می‌توانید این بازی حافظه را تغییر دهید و عکس‌ها را به‌پشت بگذارید و شروع کنید.

بازگشت

writers name:

date:23 October 2016

category:magezine