دنیای مای بیبی
فهرست
Please rotate your device for better experience

رازهای پرورش یک کودک خوش‌رفتار

وارد فعالیت‌هایی شوید که صبر را تشویق می‌کنند - کودکتان را تشویق کنید به کارهایی که نتیجه‌ی فوری ندارند مثلاً خانه‌سازی یا حل پازل یا کاشتن دانه‌ی یک گل و تماشای رشد تدریجی آن. دکتر اوسیت می‌گوید: «اصلاً نگذارید با وسائل تکنولوژیکی بازی کنند که با فشار یک دکمه فوری به نتیجه می‌رسند

بازگشت

writers name:

date:5 March 2017

category:magezine